مدیریت

343

فرشید فلاح

CEO

مدیر کل

داخلی: 555

555**

همراه: 555 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت

personel-08

شیوا شهبازی

مسئول دفتر مدیرکل

داخلی: 501

501**

همراه: 501 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت

personel-09

آیناز سرلک

مسئول دفتر

داخلی: 502

502**

همراه: 502 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت

personel-10

پریناز تقی بیک

مسئول دفتر

داخلی: 503

503**

همراه: 503 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت