مدیران و مشاوران

personel-11

امین خراسانی

Head of Engineering Department

مشاور مدیرکل

داخلی: 410

410**

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8

dabbaghi@hormozan.com  @

personel-12

مجتبی شمس زاده

Head of Engineering Department

کارشناس فنی و مهندسی

داخلی: 420

420**

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 6

dabbaghi@hormozan.com  @

personel-13

حامد حسین نیا

Head of Engineering Department

مدیر عامل

داخلی: 430

430**

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8

dabbaghi@hormozan.com  @