فرم ارزیابی همکاران خدمات

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی ارزیابی شونده*
تاریخ*
بهداشت و نظافت واحد*
نظم و ترتیب*
نحوه برخورد با همکاران*
وضعیت ظاهری و آراستگی*
همکاری با پرسنل جهت انجام کارها*