واحد مالی

personel-25

مجید کریمی

مدیرمالی

داخلی: 370

370**

همراه: 370 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 5

personel-26

فرزین غفاری

رئیس حسابداری

داخلی: 371

371**

همراه: 371 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 5

personel-27

زهره قلی پور

کارشناس حسابداری

داخلی: 373

373**

همراه: 373 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 5

personel-29

گل جهان بدراق نژاد

کارشناس حسابداری

داخلی: 376

376**

همراه: 376 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 5

personel-30

ارشیا میرزائی

کارشناس حسابداری

داخلی: 378

378**

همراه: 378 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 5

personel-31

فاطمه حسینی

کارشناس حسابداری

داخلی: 379

379**

همراه: 379 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 5