منابع انسانی

personel-51

حسین معالجی

مدیر منابع انسانی

داخلی: 270

270**

همراه: 270 **

دفتر تهران / طبقه 2 / واحد 3

personel-41

رها محمودی

کارشناس منابع انسانی

داخلی: 271

271**

همراه: 271 **

دفتر تهران / طبقه 2 / واحد 3

personel-40

شهرام خواجه وند

کارمند اداری

داخلی: 272

272**

همراه: 272 **

دفتر تهران / طبقه 2 / واحد 3

تدارکات

personel-37

غلامحسین شریفى

مدیر تدارکات

داخلی: 280

280**

همراه: 280 **

دفتر تهران / طبقه 2 / واحد 3

personel-55

عباس جلالی

کارمند تدارکات

داخلی: 281

281**

همراه: 281 **

دفتر تهران / طبقه 2 / واحد 3