حفاظت فیزیکی

personel-57

مهدی مقدمی

کارمند حفاظت فیزیکی

داخلی: 101

101**

همراه: 101 **

دفتر تهران / طبقه همکف

personel-54

علیرضا شیخ

کارمند حفاظت فیزیکی

داخلی: 102

102**

همراه: 102 **

دفتر تهران / طبقه همکف

شهریار عبدی

کارمند حفاظت فیزیکی

داخلی: 103

103**

همراه: 103 **

دفتر تهران / طبقه همکف