خدمات

personel-46

باقر صفرپور

نیروی خدمات

داخلی: 506

506**

همراه: 506 **

دفتر تهران / طبقه 5 / واحد مدیریت

personel-49

نظر علی عزیزی

نیروی خدمات

داخلی: 205

205**

همراه: 205 **

دفتر تهران / طبقه 2 / واحد 2

personel-48

یزدان بشیری

نیروی خدمات

داخلی: 306

306**

همراه: 306 **

دفتر تهران / طبقه 3 / واحد 6

personel-53

حمید عباسی

سرآشپز

داخلی: 405

405**

همراه: 405 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 7

personel-47

حسن طاری مقدم

نیروی خدمات

داخلی: 406

406**

همراه: 406 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8