مدیران و مشاوران - خزانه و اعتبارات

personel-11

امین خراسانی

مشاور مدیرکل

داخلی: 410

410**

همراه: 410 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8

personel-12

مجتبی شمس زاده

Operations Manager

مدیر تولید

داخلی: 420

420**

همراه: 420 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8

personel-13

حامد حسین نیا

مدیر

داخلی: 430

430**

همراه: 430 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8

personel-14

شیما شهبازی

کارشناس خزانه‌داری

داخلی: 441

441**

همراه: 441 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8

personel-15

شراره شعبانی

کارشناس حسابداری

داخلی: 451

451**

همراه: 451 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8

personel-16

ایمان عنبرستانی

کارشناس اعتبارات

داخلی: 452

452**

همراه: 452 **

دفتر تهران / طبقه 4 / واحد 8